Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Państwa danych osobowych informujemy, że: 

 
Administratorem Twoich danych osobowych jest
Stowarzyszenie Inspiring Solutions
KRS: 0000605777 
NIP: 5213725238 
REGON: 363896854 

Adres siedziby: 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
al. Niepodległości 162 
02-554 Warszawa 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@cemsclub.pl 

Cele i podstawa przetwarzania 

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku, imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, CV oraz innych dobrowolnie podanych przez Państwa danych w przesłanym życiorysie, przetwarzane będą w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału w Emerging Markets Business Summit i warsztatach biznesowe prowadzonych przez partnerów korporacyjnych oraz realizowania umów zawartych z partnerami projektu. 

Dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO). Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail:,  kontakt@cemsclub.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

Czas przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej rok jednak nie dłuższy niż 5 lat od czasu rozpoczęcia projektu lub do momentu wycofania udzielonej zgody. 

Dobrowolność podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udziału w projekcie Emerging Markets Business Summit. W wypadku nieudzielenia zgody, Państwa zgłoszenie nie będzie mogło być uwzględnione przy rekrutacji do projektu. 

Odbiorcy danych 

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych. 

Dane będą udostępniane partnerom korporacyjnym projektu, które zawarły ze Stowarzyszeniem Inspiring Solutions stosowną umowę na temat przetwarzania i poufności danych. 

Prawa związane z przetwarzaniem: 

  1. Posiadają Państwo prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. W razie chęci skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw wyślij żądanie na adres e-mail: kontakt@cemsclub.pl 
  1. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, 
  1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza RODO. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Ponadto oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Stowarzyszenie Inspiring Solutions w ramach Emerging Markets Business Summit poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie,  odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych Stowarzyszenia Inspiring Solutions. 

W związku z wykorzystaniem mojego wizerunku zrzekam się: 

– prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania mojego wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci materiałów, w których mój wizerunek zostanie wykorzystany; 

– prawa każdorazowego wskazywania mnie jako osoby uwidocznionej na materiałach, a w szczególności wskazywania mojego imienia i nazwiska. 

Stowarzyszenie Inspiring Solutions ma prawo upoważnić inne podmioty współpracujące z nim przy realizacji Emerging Markets Business Summit do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.